Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ASBEST PARTNERS BELGIË B.V.

 1. Toepassing

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant of aan bijzondere voorwaarden, vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze. De diensten worden verricht zoals omschreven of opgesomd in de werkplanomschrijving of het plan van aanpak, die na overleg met de klant tot stand komen, dan wel anderszins omschreven. De werkplanomschrijving c.q. het plan van aanpak is onderdeel van de overeenkomst tussen de partijen en behelst een werkomschrijving op basis waarvan de diensten worden uitgevoerd.

 1. Offertes

Onze offertes zijn 30 dagen geldig en bovendien slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of aangestelde worden ondertekend. Na de geldigheids-termijn van de offerte behoudt de aannemer zich het recht voor de offerte te wijzigen. Al de prijzen zijn exclusief BTW. Indien het BTW tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

 1. Overeengekomen prijs

De prijs is deze die geldt op de datum dat de overeenkomst wordt ondertekend. Een herziening kan worden voorzien teneinde de schommelingen in de kosten van lonen en materialen te ondervangen die zich voordoen nadat de overeenkomst werd ondertekend. De prijs is voor herziening vatbaar en dit in de hiernavolgende mate: Het bedrag zonder BTW dat volgens deze overeenkomst werd vastgesteld, wordt aangepast volgens de volgende formule: p = P (0.4 s/S + 0.4l/L + 0.2)
De prijs is gebaseerd op het inventarisatierapport. Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk aan het licht komen die naar het oordeel van de aan-nemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, dan zal die aanpassing in overleg met de klant en met inachtneming van het in artikel 4 gestelde plaatsvinden. Prijsopgaven worden gebaseerd op de vigerende wetgeving; veranderende wetgeving die consequenties heeft voor de wijze van uitvoering worden doorberekend. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de aannemer:

 • inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de
 • overeenkomst benodigde hulp- en
 • beschermingsmiddelen;
 • vermeld in euro.

Bij het verrichten van werkzaamheden is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de nutsvoorzieningen ten behoeve van de klant zoals water, gas, elektriciteit en riool (afwatering).

 1. Opdrachtbevestiging

Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de klant van de opdrachtbevestiging plus de werkomschrijving, mag de aannemer ervan uitgaan, dat de klant zich met de opdrachtbevestiging en werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de klant voor aanvang van het werk en/of binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en werkom-schrijving de aannemer door middel van een aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
Uitsluitend de voorwaarden gesteld op de opdracht-bevestiging en de daarbij behorende werkomschrijving zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
Bij eenmalige werkzaamheden wordt de klant geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft onder-tekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen. 

 1. Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van de overeenkomst kan slechts in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Deze is slechts dan bindend indien de daarin opgenomen wijzigingen schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
Aannemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

 1. Termijnen, aanvang van de uitvoering en schorsing

De leverings- of uitvoertermijn in de offerte is aangegeven bij wijze van inlichting en wordt in onderling overleg bepaald bij afsluiting van de overeenkomst. Een vertraging op de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van de aannemer. De uitvoering van de overeengekomen werken kan slechts worden aangevat wanneer de werf volledig ontruimd is. Tijdens de duur van de uitvoering van de werken dient de werf zich in een zodanige toestand te bevinden dat de uitvoering van de werken ononderbroken en efficiënt kan geschieden. Indien door toedoen van de klant de werken niet zonder bijkomende werken kunnen worden aangevangen of voortgezet, is de kostprijs van de bijkomende werken ten laste van de klant. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

De aannemer staat ervoor in dat:

 • Hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen;
 • Hij de overeenkomst heeft gemeld aan de RSZ en de
 • Arbeidsinspectie;

De klant staat ervoor in dat:

 • Hij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming
 • van de overeenkomst
 • Hij tijdig informatie hemzelf of derden betreffend verstrekt
 • die noodzakelijk zijn voor de aannemer om de werkzaamheden
 • adequaat te kunnen uitvoeren.

Aannemer staat in voor de juiste uitvoering van de overeenkomst met dien verstande dat indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwij-kingen noodzakelijk en wenselijk zijn, de aannemer naar eigen inzicht de uitvoering mag wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt en mits de gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijk eindresultaat garanderen en dat de afwijkingen aan de klant worden meegedeeld. De verplichting van aannemer tot juiste uitvoering van de overeenkomst beperkt zich tot de verwijdering van toxische en gevaarlijke bouwmaterialen die partijen bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op daguren en werkdagen. Afwijking hiervan kan alleen in bijzondere omstandigheden na onderlinge afstemming tussen de partijen. De met deze afwijking gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de klant. 

 1. Oplevering

Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • Na reiniging van de ruimten/locaties.
 • Als bij de eindmeting wordt vastgesteld dat de concentratie van gevaarlijke en/of toxische bouwmaterialen binnen de wettelijk gestelde grenswaarden valt. Aannemer wordt dan geacht de overeenkomst juist en volledig te hebben uitgevoerd. Tenzij anders is overeengekomen dienen de kosten van deze eindmeting door de klant te worden voldaan.
 • Als binnen 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aan-getekend worden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige definitieve oplevering. 
 1. Aansprakelijkheid

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald staat aannemer in voor de deugdelijkheid van door hem geleverde diensten met inacht-neming van de volgende beperkingen:

 • de klant vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden inzake door hen geleden schade, welke niet het gevolg is van een kennelijke onzorgvuldigheid van de aannemer
 • aannemer is niet aansprakelijk voor gevolgschades zoals bijvoorbeeld in de zin van productieverlies en winstderving of andere indirecte kosten
 • aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan onder meer verf en behang als gevolg van gebruikte tape en lijmresten
 • aannemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van klant en derden die hij ten tijde van de werkzaamheden onder zich had, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de aannemer.

De aansprakelijkheid van de aannemer jegens klant en derden vervalt indien de klant buiten de aannemer om werkzaamheden heeft laten verrichten, of indien de klant zaken onoordeelkundig heeft behandeld. In geval van een niet, niet tijdige of onvolledige levering van diensten door aannemer om welke reden dan ook niet meer mogelijk is, dan is aannemer verplicht tot vergoeding van eventuele schade van klant. De aansprakelijkheid van aannemer beperkt zicht tot de werkelijk door de klant gemaakte onkosten, met als maximum het door partijen overeengekomen factuurbedrag.
De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade die door derden wordt geleden ingevolge het gebruik van haar materieel, haar materialen, steigers en/of andere installaties. 

 1. Gewijzigde omstandigheden

Indien (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen, of bij aan het object klevende en aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen - zullen de partijen met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd of zullen worden voortgezet. Voor zover de werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan de klant de kosten in rekening worden gebracht, die met het oog op uitvoering van de opdracht door de aannemer zijn gemaakt. Voor zover de werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden. 

 1. Vrijwaring

De aannemer zal zijn personeel belonen conform wettelijke en voor zover van toepassing de geldende CAO-bepalingen. Aannemer zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premies sociale verzekeringswetten, etc. Aannemer vrijwaart de klant voor alle aanspraken dienaangaande. 

 1. Sancties

Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulatie van de bestelling door de klant heeft de aannemer recht op betaling van 20% van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van beëindiging tijdens de uitvoering van de werken) ten vergoeding van de gemaakte kosten en de geleden winstderving, zonder dat zij het bewijs daarvan dient te leveren. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. 

 1. Klachten

Klachten over ondeugdelijk dienstverlening, schade of vermissing van zaken of welke andere aard dan ook dienen binnen 8 kalender-dagen na oplevering schriftelijk aan de aannemer te worden voorgelegd. Bij klachten is de klant verplicht om aan de aannemer alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig wordt geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. De informatie omvat tenminste een nauwkeurige omschrijving van:

 • het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd;
 • de plaats waar het gebrek is geconstateerd;
 • de aard en de ernst van het geconstateerde gebrek;
 • een redelijke termijn waarbinnen de aannemer het geconstateerde gebrek dient te herstellen.

De aannemer is verplicht om binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan de klant kenbaar te maken. Klachten geven de klant niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten. 

 1. Facturatie en betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vordering van het werk en minimaal 1 vordering per maand. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. De facturen zijn betaalbaar in Euro op het factuur vermelde bankrekeningnummer of op de maatschappelijke zetel van de aannemer. Bij gebreke aan integrale betaling van een factuur op de vervaldatum zijn ter vergoeding van de financiële schade ingevolge renteverlies, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, nalatigheidsintresten verschuldigd. Tussen de partijen geldt een conventionele moratoire intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand vermeerderd met 3% en die minimum 12% zal bedragen. T.a.v. niet handelaren geldt een conventionele intrestvoet van 10%. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ter vergoeding van de contractuele schade en de buitengerechtelijke invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechterlijke invorderingskosten, een forfaltair bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van € 250,00 onverminderd het recht van de aannemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade. Door de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur wordt het openstaande saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen ineens opeisbaar zonder ingebreke stelling, zelfs wanneer de klant wissels heeft geaccepteerd ter betaling van voormelde facturen. In geval van wanbetaling en alle eventueel toegestane korting met terugwerkende kracht, zelfs die reeds werden toegekend en verrekend dit tot en met 6 maanden voorafgaand van de wanbetaling. In geval van laattijdige betaling behoudt de aannemer zich tevens het recht voor om de uitvoering van de lopende contracten te schorsen.
Tevens heeft de aannemer het recht om de openstaande bedragen rechtstreeks bij de bouwheer te vorderen en dit op basis van art 1798 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn om, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvraag aan de opdrachtnemer te voldoen.
Indien de werkzaamheden van de opdrachtnemer strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, dan zal de opdrachtgever meewerken aan een pandakte vordering openbaar-/retentierecht op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de B.T.W., indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden is begrepen. 

 1. Auteurs- en eigendomsrechten

De aannemer behoudt zich het recht voor de werkreferentie aan te wenden in haar publiciteit zowel beschrijvend als visueel, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verbod van de klant. Het verkochte goed en de uitgevoerde werken blijven eigendom van de aannemer tot de volledige betaling van de prijs. In geval de klant zijn verplichting tot betaling niet nakomt staat het de aannemer vrij de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving hiervan aan de klant. Indien de klant, alvorens hij zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de aannemer heeft voldaan, de door hem gekochte goederen of de voor hem uitgevoerde werken ten bezwarende titel aan derden overdraagt, verbindt de klant er zich toe de aannemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Partijen komen overeen in voorkomend geval de schuldvordering van de klant opzichtens zijn medecontractant wordt overgedragen aan de aannemer ten belope van het aan de aannemer verschuldigde saldo. De aannemer brengt deze overeenkomst van schuldvordering per aangetekende brief ter kennis aan de overgedragen schuldenaar. 

 1. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van de aannemer bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van deze overeenkomst worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. 

 1. Slotbepaling

Elk beding dat strijdig is met dwingende bepalingen van Belgisch recht zal telkens indien mogelijk worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van één of andere bepaling de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.